Terug

Stoppen met werken

R.Mometti

Na 33 jaar (ik ben nu 61 jaar) wil ik stoppen met werken. Ik heb recht op 17 weken bruto salaris (volgens bedrijf regeling). Is dit een soort ontslagvergoeding en kan ik dit onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij voor een periodieke uitkering (later) of zijn er andere mogelijkheden?

Vr. Gr. R.Mometti


2 Antwoorden

Antwoord van Pro Jure Solicitors

 

Zonder bestudering van de stukken is deze vraag lastig in detail te beantwoorden. Ondermeer zijn factoren als de soort beëindiging (ontslag, vrijwillige beëindiging of ontbinding), het karakter van de bedrijfsregeling van belang.

Hierna volgt evenwel een globale en voorlopige visie.

 

Zoals de casus hier wordt gesteld gaat het waarschijnlijk om vrijwillige beëindiging van het arbeidscontract (met wederzijdse goedkeuring), mogelijk in het kader van een (pre-) pensioen, de 17 weken brutosalaris dienen daarbij kennelijk te worden beschouwd als een op basis van het aantal opgebouwde dienstjaren gebaseerde 'bonus'.

In de eerste plaats geldt dat bij een dienstverband van 33 jaar - naar ik aannneem - bij één werkgever een vergoeding van 17 weken salaris tamelijk  mager aandoet. Het komt mij dan ook voor dat de vergoeding geen ontslagvergoeding is, bij 33 jaar is die naar mijn idee daarvoor te laag. Het kan in dat kader raadzaam zijn om te zien hoe de bedrijfsregeling zich verhoudt tot (dwingendrechtelijke) bepalingen van het Burgerlijk Wetboek of de toepasselijke CAO (indien hiervan sprake is).

 

In de tweede plaats en in aanvulling hierop geldt dat ook onder het huidige recht niet kan worden uitgesloten dat de werknemer bij vrijwillige beëindiging toch niet in aan-merking komt voor WW. Als er voor de periode tot het pensioen geen regelingen zijn getroffen, glijdt men in dat geval terug naar bijstandsniveau. Als men in de 33 jaar wat spaartegoed c.q. vermogen heeft opgebouwd bestaat daarbij ook nog eens de kans dat dit in dat kader geheel of gedeeltelijk moet worden aangewend/opgesou-peerd voor het levensonderhoud voordat een (volledige) bijstand wordt verleend.

Eén en ander behoeft mijns inziens zorgvuldig onderzoek en consideratie voordat het arbeidscontract wordt beëindigd.

 

Voor wat betreft de vraag hoe de 'bonus' (het best) kan worden besteed, wijs ik op de mogelijkheid om het bruto bedrag te storten als koopsom voor een lijfrente. In dat geval hoeft er over de vergoeding nu geen belasting te worden betaald, maar wel over de periodieke uitkeringen. Dit kan fiscaal aantrekkelijk zijn, aangezien ik evenwel geen belastingadvocaat of fiscalist ben, is het wellicht handig daarvor een deskundige in de arm te nemen.

 

Voor een meer gedetailleerd advies raad ik u aan contact op te nemen met mijn kantoor of een andere advocaat.


Antwoord van bedrijf dat niet langer actief is

Het kan ook nog raadzaam zijn om te kijken wat er onder het brutosalaris valt. Misschien heeft de bedrijfsregeling een definitie en een hardheidsclausule. Mocht het aantal weken laag uitvallen dan kan het eindbedrag soms nog worden beïnvloed door de definitie van salaris. Soms heeft iemand bijv. structureel overgewerkt, zodat het redelijk kan zijn dit in de ontslagvergoeding mee te nemen.  Voor wat betreft flinke ontslagvergoedingen kan het ook raadzaam zijn deze onder te brengen in een zgn. stamrecht BV. Binnenkort wordt dit fiscaal meer gepriviligeerd omdat de gebruikelijk loon regeling zal worden verzacht/afgeschaft.

DIKAIOS