Terug

Wanneer is een huis officieel verkocht?

I. Severijnse

De potentiele koper van mijn huis is in gebreke gebleven en blijkt helemaal niet solvabel te zijn. De makelaar stuurt mij echter wel de rekening omdat volgens hem de ontbindende voorwaarden verstreken waren. De koopovereenkomst is overigens door bemiddeling van deze makelaar tot stand gekomen.

Inmiddels moet ik mijn huis opnieuw te koop zetten voor een veel lager bedrag, ik moet  de oude makelaar betalen en ik moet een nieuwe makelaar inschakelen (ik vind dat de oude nogal wat steken heeft laten vallen) die ik bij verkoop natuurlijk ook moet betalen. 

Mijn vraag is of de eerste makelaar recht heeft op courtage, immers de woning is helemaal niet verkocht en het is maar zeer de vraag of er een financiele vergoeding komt, van een kale kip kan je nu eenmaal geen veren plukken. 

 


2 Antwoorden

Antwoord van Pro Jure Solicitors

Aangezien ik zonder stukken geen op uw zaak toegespitst advies kan geven, zal ik mij noodgedwongen beperken tot de algemene uitgangspunten. Van belang voor uw zaak is wat in de ontbindende voorwaarden stond, of deze redelijk zijn en of de gebeurtenis tot de tot inwerkingteding van de ontbindende voorwaarden zich daadwerkelijk heeft voorgedaan. Gegeven het feit dat de kopovereenkomst wel tot stand zou zijn gekomen  lijkt het op het eerste oog dat de makelaar recht zou hebben op courtage, tenzij dit recht is verbonden aan niet het sluiten van de koop, maar de levering van het onroerend goed via de notaris. In dat laatste geval is verdedigbaar dat geen courtage is verschuldigd. Als de makelaar in het kader van de bemiddeling geen of onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de draagkracht van de koper, zou u uit hoofde van wanprestatie schadevergoeding kunnen vorderen jegens de makelaar.

Al met al zitten er aldus de nodige haken nen ogen aan deze zaak, die zich wellicht niet leent voor beantwoording over het internet, wellicht is het een idee contact op te nemen met een advocaat of jurist. 


Antwoord van Pro Jure Solicitors

P. S.  Een huis is in juridische zin verkocht bij het sluiten van de koopovereenkomst, de eigendomsoverdracht vindt plaats na de formaliteiten bij de notaris door inschrijving in het kadaster.